059 80 87 09 caroline@wvocvw.be
Select Page

 

WAT is Pro Deo

 

Pro deo of “tweedelijnsbijstand” is een bijstand (hulp) van een advocaat die wordt gegeven aan een persoon voor een uitgebreid juridisch advies of bij een procedure voor de rechtbank.

Slechts wanneer aan bepaalde voorwaarden in verband met het inkomen is voldaan, zal een advocaat worden toegewezen.

Er bestaat een volledige kosteloosheid of een gedeeltelijke kosteloosheid.

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding (en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro. Dit bedrag wordt bepaald door het pro deo bureau.

U kan zich gewoon melden bij een advocaat die pro deo zaken aanvaardt. Niet elke advocaat neemt pro deo zaken aan. U hoeft hiervoor niet naar een speciale dienst te gaan, zoals de zittingen van de tweedelijnsbijstand.

WIE komt in aanmerking

Dit is afhankelijk:

 • van uw inkomen
 • van de samenstelling van uw gezin
 • van het bestaan van eventuele buitengewone schulden
  (effectieve maandelijkse afbetaling van schulden-niet van uw hypothecaire lening !)

INKOMENSGRENZEN
cijfers geldig vanaf 1 september 2016
(worden 2 x per jaar aangepast- nl. op 1 april en op 1 september van elk jaar)

Alleenstaande (enkel uzelf staat op het attest samenstelling gezin)

 • volledige kosteloosheid
  max. € 978 netto/maand
 • gedeeltelijke kosteloosheid
  tussen € 978 en € 1.255 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste (samenwonend kan bvb ook een meerderjarig kind zijn bij de ouders, broer bij zus enz. dus iedereen die onder 1 dak woont dient zijn inkomen op te geven)

 • volledige kosteloosheid
  max. € 1.255 netto/maand  (= gezinsinkomen)
  + € 173,48 pp ten laste:
  1 persoon ten laste=   € 1.428,48
  2 personen ten laste= € 1.601,96
  3 personen ten laste= € 1.775,44
 • gedeeltelijke kosteloosheid
  tussen € 1.255 en € 1.531 netto/maand (= gezinsinkomen)
  + € 173,48 pp ten laste
  1 persoon ten laste=   € 1.704,48
  2 personen ten laste= € 1.877,96
  3 personen ten laste= € 2.051,44

Er wordt rekening gehouden met:

De ontvangen onderhoudsgelden (= inkomen) of de betaalde onderhoudsgelden (mag worden afgetrokken van de inkomsten) en de uitzonderlijke lasten (bvb. de effectieve maandelijkse afbetalingen van schulden (vb.aan de gerechtsdeurwaarder)

Er wordt geen rekening houden met:

Huur, lening, kinderbijslag, water, gas, telefoon, elektriciteit en andere gewone onkosten

DOCUMENTEN nodig voor Pro Deo

Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (NL)
aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (FR)
Inkomensgrenzen 01092020
Verklaring op eer

Vooraleer een dossier kan opgestart worden, dient uw pro-deo aanvraag te worden goedgekeurd.
Hieronder vindt u de algemene regels.

Om in aanmerking te komen voor een prodeo-advocaat, moet u eerst uw inkomsten en uitgaven bewijzen door documenten en ook de stukken (dagvaardingen, verzoekschriften) aangaande de procedure.

 • een recent (max 14 dagen oud) attest samenstelling gezin (gratis te bekomen op het stadhuis of via email aan te vragen via het digitaal loket van uw gemeente- opgelet: geen uittreksel uit het bevolkingsregister, maar wel degelijk een attest samenstelling gezin!)
 • een bewijs van het inkomen van de laatste 3 maanden van u en van alle personen die op uw attest samenstelling gezin vermeld staan:
 • attesten van het O.C.M.W. of bewijzen van werkloosheidsuitkeringen, loonbrieven, ziekte-uitkeringen, bankuittreksels van de storting van uw loon/uitkering  (opgelet de naam en bankrekeningnummer van de rekeninghouder dient erop te staan- printscreens van bankapp’s van gsm’s worden niet toegelaten)
 • indien u vrijwillig parttime werkt dient u ook een attest voor te leggen van de RVA dat u geen aanvullende werkloosheidsuitkering ontvangt
 • alles wat verband houdt met uw schuldenlast (effectieve regelmatige afbetalingen van schulden aan bvb. de gerechtsdeurwaarder of domein der penale boetes enz)
 • u dient ook het bewijs van de onderhoudsbijdragen te voegen die u betaalt of ontvangt en het vonnis of akte die hiermee verband houdt. Indien er geen onderhoudsbijdrage wordt ontvangen, dient u een verklaring op eer te schrijven (zie bijlage)
 • de door u ontvangen kinderbijslag wordt niet aanzien als inkomen en wordt dus niet mee geteld
 • indien er kinderen ouder dan 16 jaar op uw attest samenstelling gezin, moet er attest van inschrijving van de school/hogeschool/universiteit worden gevoegd

Opgelet!: indien u niets van inkomsten heeft, dient u de volgende 3 attesten over te maken:

 • attest van het OCMW dat u geen leefloon ontvangt
 • attest van de RVA dat u geen werkloosheidsuitkering ontvangt
 • attest van het ziekenfonds dat u geen ziekte-uitkering krijgt

 

 • U dient ook enkele vragen te beantwoorden ivm eventuele spaargelden, uw woning, uw auto, de hulp die u krijgt van derden in het aanvraagformulier. Dit heeft niet noodzakelijk invloed op de beslissing.
  (zie bijgevoegde in te vullen en te ondertekenen vragenlijst)

Deze aanvraag dient door u ingevuld en ondertekend te worden. Het is het Bureau voor Juridische Bijstand (= het pro deo bureau) dat beslist al dan niet een kosteloze advocaat aan te stellen. Wanneer u een kosteloze advocaat werd geweigerd, kan u tegen die beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank (pas op: termijn = 30 dagen).

Als uw inkomsten vermeerderen of verminderen, of uw adres wijzigt, moet u dit steeds onmiddellijk melden aan uw advocaat! U dient op regelmatige basis lopende de procedure uw inkomsten mee te delen aan uw raadsman. 

Opgelet voor de gevraagde stukken!

 •  u bent in collectieve schuldenregeling: u dient het vonnis over te maken + het attest van uw schuldbemiddelaar dat u nog steeds onder collectieve valt en waarin de schuldbemiddelaar heel duidelijk uw inkomsten, uitgaven en leefgeld vermeld. Uw schuldbemiddelaar weet welk attest hij moet afleveren.
 • u bent minderjarig: een copie van uw identiteitskaart volstaat, u heeft altijd recht op een pro deo advocaat ongeacht uw inkomen
 • u heeft nog een kind dat schoolloopt: indien uw kind 16 jaar is of meer, dient de schooldirectie/hogeschool/universiteit een attest af te leveren dat uw kind daar school loopt en de richting te vermelden
 • u bent 66% invalide of u ontvangt een ziekte-uitkering: u dient het attest met uw uitkering voor te leggen + een verklaring van het FOD (elektronisch aan te vragen bij de sociale zekerheid www.handicap.belgium.be) dat u geen bijkomende vergoeding van het FOD ontvangt.
  Zonder verklaring FOD: geen goedkeuring!
 • u heeft een zaak/u bent zelfstandige: u dient uw laatste BTW aangifte over te maken en uw laatste jaarrekening/aangifte – alsook het bewijs van loon en voordelen die u uit uw zaak krijgt (vb; wagen/gsm/maaltijdcheques enz)

Indien u wil procederen tegen iemand uit uw gezin (bvb echtscheiding tegen uw man/vrouw) worden enkel uw eigen inkomsten meegeteld, niet deze van uw partner tegen wie u procedeert.

ALLE DOCUMENTEN MOETEN SAMEN (dus aub geen afzonderlijke en onvolledige mails op verschillende tijdstippen) WORDEN
GEMAILD NAAR caroline@wvocvw.be

OF OPGESTUURD NAAR

PRO DEO
Koningsstraat 45
B-8400 Oostende

ONVOLLEDIGE DOSSIERS WORDEN NIET BEHANDELD!

CONTACT

CAROLINE VANWYNSBERGHE

 

Telefoon

059 80 87 09

Fax

059 80 85 43

Kantoor

Koningsstraat 45
8400 Oostende

E-mail adres

caroline@wvocvw.be

Pro Deo Oostende

KantoorKoningsstraat 45
8400 Oostende
059 80 87 09
info@prodeo-oostende.be